Konferencja dot. zagadnień związanych z usuwaniem zagrożeń powstałych w wyniku katastrof , klęsk żywiołowych oraz ćwiczenia jop i CZK powiatu krapkowickiego pk. „Burza”.

W dniu 23 października 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach odbyła się konferencja, której tematem były działania i współpraca jop oraz CZK poszczególnych szczebli podczas usuwania skutków klęsk powstających w wyniku złych warunków atmosferycznych. Poszczególne tematy przedstawiały się następująco.

Temat prelekcji  – Prelegent
Aglomeracja Opolska – Piotr Dancewicz BSAO, bryg. Paweł Kielar KM PSP Opole,
Zagrożenia powodziowe – p. Roman Kendzia,
Zadania i dysponowanie Sił Zbrojnych podczas katastrof oraz klęsk żywiołowych – kpt. Adamski Siły Zbrojne,
Umiejętność czytania map leśnych w terenie. Zagrożenia w czasie przebywania w terenie leśnym – mgr inż. Wiktor Koncewicz Lasy Państwowe,
Przywracanie energii elektrycznej – p. Janusz Pisarek Tauron Dystrybucja SA,
Zdania gminy i zakres kompetencji podczas katastrof oraz klęsk żywiołowych p. Tadeusz Byrski.

W drugim dniu (tj. 24.10.2017 r.) rozpoczęły się ćwiczenia praktyczne wg podanego niżej scenariusza.

Sytuacja początkowa: W nocy z 23/24 października nastąpiła kulminacja złych warunków pogodowych przechodzących przez województwo opolskie. Największa spustoszenia zostały dokonane przez silne podmuchy wiatrów a duża ilość opadów spowodowała przekroczenie stanów alarmowych na rzece Odrze i jej dopływach. Ze względu na rodzaj i rozmiary zdarzenia burmistrzowie gmin Krapkowice i Gogolin uruchamiają GZZK. GCZK przekazują informację na bieżąco o sytuacji do PCZK. Zostają uruchomione procedury uzyskania pomocy w ramach porozumienia Aglomeracji Opolskiej „Solidarni w obliczu zagrożeń” W wyniku czynionych starań na wyznaczone przez GCZK lub PCZK miejsca sprowadzany jest sprzęt oraz materiał zależnie od potrzeb i zagrożeń. W dniu 24 października GZZK, w których skład wchodzą osoby wyznaczone przez pozostałe służby rozpoczynają realizację planu zabezpieczenia budynków, które ucierpiały w wyniku silnych podmuchów wiatrów i przygotowują się do podwyższonych stanów wód, zabezpieczając newralgiczne miejsca zaporami ustawianymi przy użyciu worków z piaskiem. JOP docierające do budynków leśniczówki, uzyskują informację o zerwaniu łączności pomiędzy Służbą Leśną a osobami na obozie kondycyjnym znajdującym się w lesie. Na podstawie informacji pozyskanych od zgłaszającego wiadomo o kilkunastu osobach odciętych w lesie, z czego co najmniej kilkoro z nich odniosło rany. Dotarcie na miejsce może być utrudnione.

Ćwiczenia zorganizowane zostały przy współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Centrów Zarządzania Kryzysowego w gminach Krapkowice i Gogolin, Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Prószków, WCZK Opole, KW PSP Opole, KM PSP Opole, grupie PCK, młodzieży z MDP oraz biura Aglomeracji Opolskiej. Dziękujemy współorganizatorom i uczestnikom.